Komunikat dotyczący badań do celów sanitarno- epidemiologicznych

 

Obowiązująca ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. Nr. 234, poz.1570 z pz.)

nie zniosła konieczności poddawania badaniom sanitarno - epidemiologicznym, w tym również postępowaniu

mającemu na celu pobranie lub dostarczanie materiału do tych badań osób wymienionych w art. 6. ust.1 tej ustawy.

Badania laboratoryjne u osób o których mowa w art.6. ust.1 przeprowadzają akredytowane laboratoria:

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji lub inne laboratoria na podstawie umów zawieranych z tymi organami.

Wyniki badań laboratoryjnych do celów sanitarno - epidemiologicznych winny być opatrzone symbolem akredytacji.

Wykonanie badań każdorazowo z chwilą podjęcia pracy, również przy zmianie pracodawcy,

oraz braku ciągłości pracy jest merytorycznie uzasadnione, gdyż w zależności od rodzaju wykonywanej pracy

istnieje ryzyko szerzenia się zakażenia i chorób zakaźnych przenoszonych droga pokarmową.

Informujemy, że oddział laboratoryjny PSSE w Miliczu do którego przewożone są próbki kału pobieranego

w PSSE w Trzebnicy posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB1146

oraz wydaje wyniki i książeczki zdrowia z wymaganym symbolem akredytacji.