Produkacja Podstawowa i Sprzedaż Bezpośrednia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy  przypomina o konieczności

zgłoszenia prowadzonej działalności w zakresie produkcji podstawowej i sprzedaży bezpośredniej. Zgodnie z  Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) art. 61i art.63 podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące działalność w zakresie  produkcji podstawowej i sprzedaży bezpośredniej mają obowiązek złożenia wniosku,  do właściwego ze względu na prowadzenie działalności Państwowego Inspektora Sanitarnego,  o wpis do rejestru zakładów.

Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą;

3) numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności –w odniesieniu do

podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących

działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;

4) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;

5) określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Ponadto zgodnie z art. 103 w/w ustawy kto rozpoczyna działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o zarejestrowanie zakładu podlega karze pieniężnej.